Logo projektu DoradaUnia Europejska logo
Zdjęcie przedstawiające kobietę z rozłożonymi rękami zwróconą ku słońcu

Przeczytaj artykuł

Skargi i wnioski jako forma społecznej kontroli nad uczelnianymi procesami dydaktyczno-organizacyjnymi

1.    Wprowadzenie

„Nauka i życie akademickie to długi łańcuch dziejowy przejmowania efektów pracy naszych poprzedników, tworzenia wiedzy oraz przekazywania jej kolejnym generacjom w duchu solenności poznawczej i edukacyjnej, nade wszystko jednak w atmosferze najwyższej życzliwości wobec następców, zwłaszcza najmłodszych – studentów i adeptów nauki”1.

Na losy społeczności akademickiej i jej zrównoważony rozwój niebagatelny wpływ mają zatem z jednej strony aktywne podstawy studenckie częstokroć stanowiące wyraz konstruktywnego sprzeciwu wobec odnotowanych nieprawidłowości, a z drugiej strony partycypacja i społeczna kontrola procesów dydaktycznych i organizacyjnych. Pożądane od osób studiujących podstawy wymagają środków ich realizacji. Optymalny mechanizm po temu służący zdaje się stanowić, jeden z pomników polskiego prawa administracyjnego, o sformalizowanej podstawie konstytucyjnej jaką jest instytucja skarg, petycji i wniosków. Polski ustrojodawca w art. 63 Konstytucji RP przesądza, że każdy ma prawo składać petycje, wnioski i skargi w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą do organów władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej. Oznacza to, że również i osoba studiująca jest uprawniona do przedkładania organom uczelni skarg i wniosków związanych z realizacją przez nią funkcji edukacyjnej.

2.   Skarga studencka

„Szkoła wyższa to zarazem wyższa szkoła sprawiedliwości, praktycznej nauki jej rozpoznawania, definiowania, stosowania oraz respektu wobec jej zasad”2. Gdzie zasad tych poszukiwać?  Odpowiedź zdaje się być złożona, bowiem prawa i obowiązki członków wspólnoty akademickiej wynikają nie tylko z przepisów prawa powszechnie obowiązującego np. ustaw i rozporządzeń, ale również po części ze statutów oraz przede wszystkim regulaminów zakładowych (np. regulaminu studiów)3. Podejmując studia na uczelni wyższej osoba studiująca wyraża zatem zgodę na podleganie wewnętrznym regulacjom, w tym obowiązkom wynikającym z regulaminu studiów4
    Może się zdarzyć i tak, że nieprawidłowości dopuści się osoba zatrudniona na uczelni np. wykładowca czy referent z dziekanatu. W takiej sytuacji bierność czy zaniechanie stanowią nie tylko pośrednią akceptację dla zastanego stanu rzeczy, lecz w dodatku sprzyjają utrwaleniu złych praktyk (sui generis petryfikacja bezprawia wewnątrzadministracyjnego). Drogą wyrażenia sprzeciwu jest wniesienie skargi5. Przepisy prawa precyzują bowiem, że przedmiotem tego środka społecznej kontroli może być m.in. zgłoszenie zaniedbania lub nienależytego wykonywania obowiązków przez określone podmioty np. pracowników uniwersytetu 6.  
Sama skarga powinna zostać rozpoznana niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca7. Dowiesz się o tym, bowiem o sposobie załatwienia skargi należy zawiadomić tą osobę, która ją wniosła (w tym przypadku – osobę studiującą)8.  Gdyby uniwersytet nie podzielił jednak ocen zawartych we skardze i uznał ją za bezzasadną, to musi to szczegółowo uzasadnić. 
Niestety prawo nie przewiduje możliwości zaskarżenia odmownego załatwienia skargi. Jedynym środkiem prawnym służącym zakwestionowaniu tego stanu jest kolejna skarga wniesiona w tym samym trybie, musi jednak zawierać wskazanie nowych (dodatkowych okoliczności)9.

 3.    Wnioski studenckie

„Każda oparta na zdrowych zasadach zbiorowość, wymaga od swych członków wzajemnego poszanowania, współdziałania i solidarności, a od poszczególnych jednostek i grup respektowania zasad lojalności wobec całej struktury”10.

Ważnym elementem współdziałania w społeczności akademickiej jest zatem aktywna postawa osób studiujących wyrażająca się w aktywnym prezentowaniu ich stanowiska. Z tej przyczyny tak ważne jest wnoszenie wniosków studenckich wszędzie tam, gdzie istnieje pole dla ulepszenia organizacji uniwersytetu, usprawnienia jego pracy, zapobiegania nadużyciom czy nieprawidłowościom, jak również ponoszenia jakości kształcenia11.

Osoby studiujące na co dzień funkcjonują w środowisku uniwersyteckim, w tym biorą udział w wykładach, ćwiczeniach, konserwatoriach a w okresie sesji – egzaminach czy kolokwiach. Osoby studiujące jako odbiorcy usługi edukacyjnej, są zatem nie tyle surowym krytykiem, co cennym źródłem wiedzy, w przedmiocie postulowanych zmian w zasadach funkcjonowania uniwersytetu, aby ten działał sprawniej i efektywnej.

Podobnie jak w przypadku skargi, wniosek studencki powinien być rozpoznany niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca12. O sposobie w jaki wniosek został załatwiony, uniwersytet informuje wnoszącego wniosek, a zatem osobę studiująca. Warto podkreślić, że jeżeli wniosek nie został rozpoznany zgodnie z naszymi oczekiwaniami, to możemy dodatkowo wnieść skargę studencką, opisaną w punkcie 3 powyżej13. Prawo do skargi przysługuje również wówczas, gdy nasz wniosek został przez uniwersytet w ogóle nie rozpoznany, a zatem pominięty np. nie otrzymaliśmy jakiejkolwiek odpowiedzi14. 

4.    Wymagania formalne 

To w jaki sposób wniosek czy skarga powinien wyglądać od „strony technicznej” reguluje prawo, precyzując15, że: mogą być one wnoszone nie tylko na piśmie, tj. w formie własnoręcznie podpisanego dokumentu, lecz również za pomocą poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu16.W treści takiego pisma należy pamiętać, aby wskazać swoje imię, nazwisko oraz adres, ponieważ bez tych danych skargi i wnioski pozostawia się bez rozpoznania, a zatem uniwersytet nie dokona ich analizy17. Bardzo ważne jest, aby precyzyjnie określić w jakiej sprawie zwracamy się do władz uniwersytetu. Jeżeli jednak treść pisma okaże się nieprecyzyjna, to zostaniesz wezwany do złożenia dodatkowych wyjaśnień lub uzupełnienień. Dopiero w przypadku braku ich dokonania, uniwersytet może twojego pisma nie rozpoznać18..

5.    I co dalej?

Władze uniwersytetu rozpatrując skargę lub wniosek mogą m.in. wydać polecenia swoim pracownikom lub podjąć inne stosowne środki, w celu usunięcia stwierdzonych uchybień oraz przyczyn ich powstawania19, a zatem sprawić, żeby uniwersytet działał lepiej i sprawniej. Warto podkreślić, że nikt nie może być narażony na jakikolwiek negatywne konsekwencje z tego powodu, że złożył skargę czy wniosek20.  Przyjęte rozwiązanie ma na celu ochronę wnioskodawcy, a zatem osoby studiującej i jej postawy aktywnej.  Co jednak oczywiste, ochrona ta nie obejmuje sytuacji, w których pismo wniesione zostało nie w celu poprawy funkcjonowania uniwersytetu, a dla szykany czy hejtu, będąc tym samym zniesławieniem, oszczerstwem lub zniewagą21.

6.    Podsumowanie 

W XXI w. instytucja skargi, petycji i wniosków sformalizowana i uregulowana w dziale VIII Kodeksu postępowania administracyjnego zyskuje nową funkcję zwłaszcza w realiach działania zdecentralizowanych instytucji takich jak szkoły wyższe. Uniwersytet to wspólnota, której prawidłowe funkcjonowanie stanowi wartość zarówno dla władz uczelni, osób w niej zatrudnionych jak również osób studiujących. Przepływ informacji stanowi z kolei warunek osiągnięcia tego celu. Adekwatna reakcja na nieprawidłowości lub nieskuteczność działania organizacji jest wprost proporcjonalna do wiedzy o tych okolicznościach. Same formy partycypacji i reprezentacji osób studiujących np. za pośrednictwem samorządu studenckiego nie zawsze wydają się być optymalne. W tych momentach ujawnia się doniosłe znaczenie instytucji skargi, petycji i wniosków za pośrednictwem której, bez ryzyka prawnego, osoba studiująca w wykonaniu prawnego i moralnego obowiązku dbałości o dobro uniwersytetu w tym godność osób studiujących22 może zainicjować procesy, które przyczynią się m.in. do usprawnienia procesów egzaminowania, obsługi administracyjnej, a nawet wyeliminowania nieprawidłowości w zakresie dotyczącym cyklicznie nieodbywających się zajęć, braku dostępności materiałów zadawanym osobom studiującym czy też języka dyskryminacji wprowadzanego do treści nauczania pod pozorem korzystania z wolności akademickiej. 
    Skuteczność złożonego wniosku lub skargi studenckiej jest mierzona faktem prawnego obowiązku ich rozpatrzenia, ale już nieuwzględniania przez właściwe władze. Z treści uzasadnienia zawiadomienia o sposobie załatwienia skargi lub wniosku pozyskamy informację, czy i w jaki sposób określona sprawa zostanie załatwiona. Tym samym omawiana procedura zapewnia także dialog na linii „władze uczelni - osoby studiujące”, a który to chroni dobre imię szkoły wyższej. Jak się wydaje wyczerpanie drogi skarg i wniosków stanowi warunek sine qua non uruchomienia alternatywnych form kontroli zbiorowości nad funkcjonowaniem administracji publicznej i może być nawet kwalifikowane jako nasz obowiązek. 

Przypisy

1Akademicki Kodeks Wartości przyjęty na posiedzeniu Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego w dniu 25 czerwca 2003 r.; dostęp: https://www.uj.edu.pl/documents/10172/84597185/akademicki-kodeks-wartosci.pdf/3bff64b6-8507-410c-82c5-264a10f3841a, dostęp: 28 lutego 2022 r.

2Akademicki Kodeks Wartości przyjęty na posiedzeniu Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego w dniu 25 czerwca 2003 r.; dostęp: https://www.uj.edu.pl/documents/10172/84597185/akademicki-kodeks-wartosci.pdf/3bff64b6-8507-410c-82c5-264a10f3841a, dostęp: 28 lutego 2022 r.

3Szerzej na ten temat także T. Woś [w:] Postępowanie administracyjne, red. T. Woś, Warszawa 2017, s. 56-58.

4Wyrok WSA w Gdańsku z dnia 22 lipca 2021 r., III SA/Gd 85/21, CBOSA.

5Zob. szerzej art. 221 § 3 Ustawy z dnia z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, tekst jedn. Dz.U. z 2021, poz. 735; zwana dalej jako: k.p.a.

6Por. w tym duchu art. 227 k.p.a.

7Zob. szerzej art. 237 § 1 k.p.a. W przypadku, gdyby postępowanie zainicjowane skargą nie zostało załatwione w ustawowo przepisanym terminie osoba studiująca może najpierw wnieść ponaglenie (art. 237 § 4 k.p.a.) a kolejno skargę na bezczynność do sądu administracyjnego.

8Zob. szerzej art. 237 § 3 k.p.a.

9Art. 239 § 1 k.p.a. „W przypadku gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, została uznana za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności - organ właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy - bez zawiadamiania skarżącego”.

10Akademicki Kodeks Wartości przyjęty na posiedzeniu Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego w dniu 25 czerwca 2003 r.; dostęp: https://www.uj.edu.pl/documents/10172/84597185/akademicki-kodeks-wartosci.pdf/3bff64b6-8507-410c-82c5-264a10f3841a, dostęp: 28 lutego 2022 r.

11Por. w tym duchu art. 241 k.p.a.

12Por. art. 237 § 1 w zw. z art. 244 § 1 k.p.a.

13Por. art. 246 § 1 k.p.a.

14Por. art. 246 § 2 k.p.a.

15Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, zwane dalej: „Rozporządzeniem”.

16Zob. § 5 Rozporządzenia.

17Zob. § 8 ust. 1 Rozporządzenia.

18Zob. § 8 ust. 2 Rozporządzenia.

19Zob. § 12 Rozporządzenia.

20ZOb. art. 225 § 1 k.p.a.

21Zob. art. 212 k.k., art. 216 § 2, art. 226, 257 k.k. oraz H. Knysiak-Sudyka [w:] A. Cebera, J. G. Firlus, A. Golęba, T. Kiełkowski, K. Klonowski, M. Romańska, H. Knysiak-Sudyka, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, wyd. II, Warszawa 2019, art. 225.

22Zgodnie z treścią art. 107 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 574). Student jest obowiązany postępować zgodnie z treścią ślubowania i przepisami obowiązującymi w uczelni. Z kolei zwracając się ku przykładowym treściom ślubowań studenckich odnajdujemy tamże następujące zwroty „Ślubuję […] dbać o dobre imię Uczelni […] (tak w przypadku Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie; dostęp: Treść ślubowania AGH w Krakowie) czy „Ja, student Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, ślubuję uroczyście: […] dbać o godność studenta […]” (tak w przypadku Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie dostęp: Treść ślubowania ASP w Warszawie).

O autorze

dr Jakub G. Firlus – asystent w Katedrze Postępowania Administracyjnego UJ